Vanuatu

១. តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិ Vanuatu?

ដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិ Vanuatu ក្នុងម្នាក់គួរតែចូលរួមចំណែក $ 130,000 ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍មូលនិធិជាតិ និងផ្ដល់ជូនភស្តុតាងនៃតុល្យភាពគណនេយ្យធរនាគាដែលអាចទៅរួចមួយយ៉ាងតិច $ 250,000 ។

២. តើកម្មវិធិសញ្ជាតិដោយការវិនិយោគរបស់ Vanuatu ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ ?

អ្នកវិយោគជាធម្មតាទទួលបានសញ្ជាតិក្នុងរយៈពេល ២ ខែ ឬអាចលើសនេះ វាគឺលឿនណាស់ ។ ពួកគេមិនត្រូវទៅលេងប្រទេសនោះ ធ្វើការប្រលងឬក៏ជាប់ការសម្ភាសន៍ទេ ។ ចំនួននៃការវិនិយោគគឺទាបបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយកម្មវិធិផ្សេងទៀត បេក្ខជនចូលរួមចំណែក $ 130,000 ឡើងដើម្បីមូលនិធិរដ្ឋ ។ លិខិតឆ្លងដែន Vanuatu អនុញ្ញាតការទស្សនារដ្ឋដោយវីសារសេរីចំនួន ៩៥ រដ្ឋ បង្កើនប្រសិទ្ធិភាព និងបង្កើតគម្រោង B ។

៣. តើ Vanuatu ទទួលស្គាល់សញ្ជាតិពីរដែរឬទេ ?

សញ្ជាតិពីរគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅ Vanuatu ប៉ុន្តែសម្រាប់តែអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះទាំងនោះ ស្ថានភាពរបស់ពួកគេជាមួយគណៈកម្មការសញ្ជាតិ វាផ្ដល់ការចូលរួមកម្មវិធីសញ្ជាតិ Vanuatu ដោយការវិនិយោគ ។

៤. តើលិខិតឆ្លងដែន Vanuatu មានសុពលភាពប៉ុន្មានឆ្នាំ ?

លិខិតឆ្លងដែន Vanuatu មានរយៈពេល ១០ ឆ្នាំបន្ទាប់មកវាត្រូវបានបន្តជាថ្មី ។

៥. តើលិខិតឆ្លងដែន Vanuatu ដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំដោយវីសារសេរីអាចធ្វើដំណើរបានប៉ុន្មានប្រទេស ?

ពលរដ្ឋ Vanuatu អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន ៩៥ ដោយវីសារសេរីរួមបញ្ចូលទាំង ចក្រភពអង់គ្លេស ហុងកុង និង ស៊ាំងហ្គាពួរ ។

៦. តើរយៈពេលប៉ុន្មានទើបទទួលបានសញ្ជាតិដោយការវិនិយោគនៅក្នុង Vanuatu ?

ជាធម្មតា ច្បាប់នៃការទទួលបានលិខិតឆ្លងដែន Vanuatu អាច ២ ខែ ឬអាចលើសនេះ ។

៧. តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសម្រាប់សញ្ជាតិដោយការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំបានដែរឬទេ ?

មិនអាចទេ កម្មវិធីអ្នកតំណាងនយោបាយតែមួយគត់ អាចដាក់ពាក្យនៅលើពាក់កណ្ដាលរបស់ អ្នកវិនិយោគ ។ អ្នកដំណាងផ្ញើរឯកសាររបស់អ្នកវិនិយោគទៅកាន់ភ្នាក់ងាររបស់កម្មវិធីនៅ Vanuatu ដែលផ្ដល់ជូនពួកគេសម្រាប់ការពិចារណទៅ FIU ជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការ និង គណៈកម្មការសញ្ជាតិ ។

៨. តើអ្នកអាចធានាបានទេថាខ្ញុំនឹងទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនក្នុងរយៈពេល ១ ខែ ?

យើងមិនអាចធានាបានទេ អ្នកតំណាងរបស់កម្មវិធី មិនអាចធានាថាអ្នកវិនិយោគនឹងទទួលបានសញ្ជាតិឬក៏បំពេញដំណើរការនៅក្នុងរយៈពេល ១ ខែបានឡើយ ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានសន្យាផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនក្នុងរយៈពេល ១ ខែ អ្នកប្រហែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកបោកប្រាស់ហើយ ។
ពិនិត្យឯកសារដំបូងមួយនៃគោលនយោបាយវិនិយោគអន្តោប្រវេសន៍ ។ វាចំណាយពេលមួយថ្ងៃនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យ នៃការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ នឹងត្រូវបានច្រានចោល ១ ភាគរយ ។ វាជួយចងក្រង បំពេញបញ្ជីមួយ នៃតម្រូវការឯកសារដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននៃការស្នើរសុំបន្ថែមពីគណៈកម្មការសញ្ជាតិ ដូចជាវិធីសាស្រ្តមួយបន្ថែមល្បឿនដំណើរការការនៃការទទួលសញ្ជាតិ ។

៩. តើវាអាចទៅរួចទេដើម្បីការវិនិយោគត្រឡប់មកវិញ ?

អ្នកវិនិយោគចូលរួមចំណែកដើម្បីមូលនិធិរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិ ។ អ្នកវិនិយោគផ្ទេរ ២៥ % នៃចំនួនការវិនិយោគ មុនពេលរាជរដ្ឋាភិបាលពិចារណាការដាក់ពាក្យ ។ ប្រសិនបើការដាក់បាក្យសញ្ជាតិគឺត្រូវបានរុញចោល ចំនួនទាំងនេះគឺត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគវិញ ។

១០. តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ Vanuatu ដើម្បីទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនដែរឬទេ ?

អ្នកមិនចាំបាច់ទៅទស្សនា Vanuatu ទេ ។ ដំណើរការការដាក់ពាក្យគឺពីចម្ងាយ និងសម្បថ ភក្ដីភាពប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងប្រទេសនៃជម្រើសរបស់អ្នក ។

១១. តើខ្ញុំអាចទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់អនាគតប្រពន្ធឬកូនរបស់ខ្ញុំទេ ?

អ្នកអាចទទួលបាន វាមានតម្លៃ $45,000 សម្រាប់ប្ដីប្រពន្ធត្រូវបានបន្ថែមសម្រាប់កម្មវិធី និង $15,000 សម្រាប់កូនម្នាក់ ឬក៏ឪពុកម្ដាយ បូករួមបញ្ចូលថ្លៃ រាជរដ្ឋាភិបាល និង Due Diligence ។

១២. តើអ្នកណាអាចទទួលបានសញ្ជាតិ Vanuatu ?

អ្នកដែរអាចទទួលបានសញ្ជាតិ Vanuatu បានមានដូចជា :
• អ្នកវិនិយោគ
• អាយុលើស ១៨ ឆ្នាំ
• គ្មានកំណត់ត្រាបទឧក្រិដ្ឋ និងការកាត់ទោស
• គ្មានជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ
• សមត្ថភាពនៃការទទួលប្រាក់ចំណូលដែលស្របច្បាប់
• តុល្យភាពគណនេយ្យធរនាគាដែលអាចទៅរួច $250,000
• ប្ដីប្រពន្ធ
• កូនក្រោម ១៨ ឆ្នាំ
• កូនពី ១៨ ទៅ ២៥ ឆ្នាំ
• ដែលពឹងផ្អែកហិរញ្ញវត្ថុលើអ្នកវិនិយោគ
• សិស្សពេញម៉ោងនៅសាកលវិទ្យាល័យ
• ឪពុកម្ដាយលើសពី ៥០ ឆ្នាំ